Wczytuję dane...
Procedura reklamacyjna

..................., dn............. 20....r. FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................

email: ..................................................................................................................................................tel. .......................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego......................................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ...........................................................................................................................

Nazwa towaru ....................................................................................................................................

Nr paragonu/faktury ............................................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej .........................................................................................................................

Ogólna wartość towaru ............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................

Kiedy wady zostałystwierdzone ..........................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

.........................................................

(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest

niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a

sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia

przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie

wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na adres: AS Technika sp. z o.o., ul. Stargardzka 3b, 54-156 Wrocław

4. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym

ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez

sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad

lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej

zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu

(najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

Rozpatrzenie relamacji może wydłużyć się w czasie w przypadku zwłoki ze strony producenta.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient

może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 71 3305823 (koszt połączenia jak za

połączenia lokalne).

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację ..............................

Data rozpatrzenia reklamacji ...................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................

.................................................................

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

<script type="text/javascript">var scr=document.createElement('script');scr.src=('https:'==document.location.protocol?'https://':'//')+'ssl.ceneo.pl/shops/sw.js?accountGuid=08edc953-fd55-4bdd-9aed-a1a0e7ed3cd2';scr.type='text/javascript';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(scr);</script><noscript><a href="https://www.ceneo.pl/32909-0a" rel="nofollow" target="_blank">Opinie o Nas</a></noscript>